Dnes má meniny: Tatiana
Zajtra: Erik(a)

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Predmety FJ

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                                                      

Fonetika francúzskeho jazyka

Cieľom predmetu je zoznámiť študenta s fonematickou a ortoepickou rovinou
francúzskeho jazyka. Študent nadobúda kompetencie správne vyslovovať a
vyjadrovať sa vo francúzskom jazyku. Na hodinách sa preberajú jednotlivé
fonetické hlásky a prozodické javy. Dôraz sa kladie na správne čítanie,
hovorenie, na intonáciu, prízvuk, výslovnosť obťažných foném, komparáciu
súboru hlások vo francúzštine, v slovenčine alebo v iných jazykoch, ktorými
študenti komunikujú. Fonetická transkripcia, analýza reči a technické
spracovávanie nahrávok reči sú súčasťou hodín fonetiky francúzskeho jazyka.
Študenti píšu test z teoretických poznatkov, samohodnotia alebo navzájom
hodnotia zaznamenané nahrávky reči, a tým vylepšujú svoju fonologickú
kompetenciu.

Morfológia francúzskeho jazyka

Morfologická jazyková rovina FJ, slovnodruhové kategórie, teoretické a praktické zvládnutie gramatického systému, ako predmet lingvistického bádania, analýza textu z morfologického hľadiska, konfrontácia so SJ. Disciplína je zameraná na teoretické a praktické zvládnutie gramatického systému FJ; teoretické zvládnutie predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík a je spracovaná podľa slovnodruhových kategórií. Praktické zvládnutie predmetu sa opiera o komunikatívnosť, vychádza z tvorby a používania gramatických tvarov, ich používania v kontexte, dôraz je na slovesných časoch, formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky, konfrontácia so slovenským jazykom, sleduje aplikačný zreteľ.

Doplnkový seminár z morfológie francúzskeho jazyka

Doplnenie vedomostí z morfológie FJ, slovnodruhové kategórie, praktické zvládnutie gramatického systému, analýza textu z morfologického hľadiska, konfrontácia so SJ. Disciplína je zameraná na praktické zvládnutie gramatického systému FJ; texty a cvičenia vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík podľa slovnodruhových kategórií. Praktické zvládnutie predmetu sa opiera o komunikatívnosť, vychádza z tvorby a používania gramatických tvarov, ich používania v kontexte, dôraz je na slovesných časoch, formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky, konfrontácia so slovenským jazykom, sleduje aplikačný zreteľ.

Syntax francúzskeho jazyka

Syntaktická jazyková rovina ako predmet lingvistického výskumu, vetná stavba jednoduchej vety a súvetia vo FJ, špecifiká a odlišnosti v konfrontácii so SJ. Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických vedomostí z oblasti jednoduchej vety a súvetia. Študent sa oboznámi s rôznymi koncepciami v oblasti teoretickej, naučí sa analyzovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Dôraz sa kladie na analýzu vety a súvetia v texte, používanie slovesných časov a spôsobu, pričom sa vychádza z konfrontačných metód a interferencie. Do úvahy sa berie formálna, sémantická a pragamatická zložka vo vzťahu s jednotlivými jazykovými a rečovými funkciami.

Gramatický seminár

Disciplína je zameraná na osvojenie a utvrdenie špecifických gramatických javov, ktoré sa v slovenčine nevyskytujú a spôsobujú slovenskému učiacemu sa mnoho problémov pri štúdiu FJ. Ide o determinanty, hlavné členy a zámená, predložky a problematiku slovesných časov. V centre pozornosti je používanie daných gramatických javov v kontexte a v súvislom písomnom prejave.

 

Dejiny francúzskej literatúry 15.-18.storočia

Prednáška a seminár sú zamerané na prezentáciu staršej francúzskej literatúry v historickom kontexte doby s dôrazom na analýzu textov rytierskej epiky, stredovekého lyrizmu, bretónskeho románu, didaktickej literatúry, meštianskej literatúry (fabliaux), stredovekého divadla ,renesančnej lyriky (Plejáda, lyonská škola), románovej a novelistickej tvorby (Rabelais, Marquerite de Navarre), esejí (Michel de Montaigne), precióznej literatúry(Madeleine de Scudéry), bájok (Jean de la Fontaine), románu (Madame de La Fayette), listov (Madame de Sévigné), klasického divadla(Corneille, Racine, Molière), filozofickej (Pascal, Descartes) a moralizujúcej prózy (de la Rochefoucauld, La Bruyère), na osvietenský román a novelu (Prévost, de Laclos, de Saint-Pierre, Diderot), divadlo 18. stor. (Beaumarchais, Marivaux, Diderot), pamäti a moralistické state (Laclos, Sade), filozofické diela (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau).

 

Dejiny francúzskej literatúry 19. storočia I a II

Obsahom prednášok a seminárov daného predmetu je francúzska poézia 19. storočia a jej historický a filozofický kontext s dôrazom na romantickú poéziu, surnaturalistickú poéziu, l‘Art pour l’Art, Parnasse, poetickú modernitu C. Baudelaira, symbolistickú poéziu a „fin de siècle. Úlohou bude prezentovať, analyzovať, interpretovať poéziu a románovú tvorbu 19. storočia, syntetizovať poznatky o nej a zároveň pochopiť jej rozmanitosť. Romantická poézia (Lamartine, Musset, Hugo, Vigny). Surnaturalistický prúd romantickej poézie (Nerval). L´Art pour l´Art a Parnasse (Gautier, Lisle). Poetická moderna (Baudelaire). Symbolistická poézia (Verlaine, Mallarmé, Rimbaud). Dekadentný estetizmus „fin de siècle.“, analyzačný román (de Stael, Chateaubriand, Musset), historický román (Hugo), idealistický román (Sand), realistický román (Stendhal, Balzac, Flaubert, Renard), naturalistický román (Zola, Goncourt), dobrodružný román (Verne, Loti).

Teória literatúry

Zmyslom prednášok je predstaviť a vysvetliť z historického aj súčasného hľadiska existujúce koncepcie teórie literatúry a poetiky na pozadí vzťahov svet-autor-dielo-čitateľ, naučiť študentov literárno-vednú terminológiu a metódy ako východisko analýz a interpretácií literárneho diela.

 

Interpretácia literárneho textu

Ide o zdokonalenie interpretačných schopností študenta na vybraných literárnych textoch diel francúzskej literatúry s dôrazom na román 20. storočia: Simone de Beauvoir: La Force des choses, Albert Cohen: Belle du Seigneur, Annie Ernaux: Les armoires vides, Nathalie Sarraute: Enfance, Pierre Michon: Vies minuscules, Amin Maalouf: Samarcande, Marguerite Duras: L’Amant de la Chine du Nord, Albert Camus : Le premier homme, Didier Daeninckx : Cannibale, François Cheng : L’éternité n’est pas de trop, Azouz Begag : Le Marteau pique-cœur, Agota Kristof : L’invitation.

Literárna komunikácia

Východiskom seminárov z literárnej komunikácie je román Les Choses od francúzskeho spisovateľa G. Pereca a jeho komplexný rozbor. Ide hlavne o štyri oblasti komunikácie odvíjajúcej sa od otázok sociologických, autobiografických - autofiktívnych, naratologických a intertextových.

Lexikológia

Jazyk ako systém znakov z lexikálno-sémantického a lexikálno-morfologického aspektu a praktická slovná zásoba tvoria jadro tohto predmetu.

  1. Notion et objet de la lexicologie, notions fondamentales. Mot, unité lexicale, sens, lexiques de spécialité, dénotation, connotation(s); lexique, base, radical, morphème, phonème, mots dérivés, mots fléchis, morph. lexicaux, morph. grammaticaux, affixes, allomorphes.

  2. SEMANTIQUE LEXICALE Le signe linguistique : signes vs signaux, signifié, signifiant, référent, le signe linguistique défini par Ferdinand de Saussure.

  3. Les relations sémantiques : Antonymie. Synonymie. Niveaux de langue. Hyperonymie, hyponymie, co-hyponymie, relation partie-tout. Homonymie. Polysémie. Paronymie. Autonymie.

  4. Champs sémantiques et sèmes. Approche sémasiologique et onomasiologique. Sens propre, sens figuré.

  5. MORPHOLOGIE LEXICALE La dérivation : La suffixation. Suffixes nominaux, adjectivaux, verbaux, adverbiaux. La préfixation. La dérivation parasynthétique. Les allomorphes. Les allomorphes des affixes, des bases. La dérivation impropre. La dérivation inverse.

  6. La composition : Les mots composés, les locutions. La composition savante, populaire.

  7. L´abréviation. La siglaison.

  8. Les emprunts. Le fonds primitif, les apports classiques, les couches d´emprunts modernes. La néologie. Les néologismes populaires, argotiques.

Preklad

Ide o objasnenie zákonitostí prekladateľskej tvorby a ťažkostí, s ktorými sa začínajúci prekladateľ stretáva. Preklad publicistických textov z cudzieho jazyka do cieľového jazyka, preklad odborných a spoločensko-vedných textov z cudzieho jazyka do cieľového jazyka, práca s paralelnými textami a prekladovou dokumentáciou.

Jazykový seminár 1

Ide o zvládnutie pravopisných a gramatických aplikácií, precvičovanie jazykových zručností. Disciplína je zameraná na precvičovanie jazykových zručností, opakovanie a prehlbovanie znalostí z fonetiky, pravopisu; študent je vedený k tomu, aby pravidelne čítal o aktuálnom dianí vo Francúzsku a vedel udalosti prerozprávať pred publikom a zapojiť sa do diskusie na pozadí konkrétnych tematických okruhov.

Jazykový seminár 2

Cieľom je zvládnutie pravopisných a gramatických aplikácií, precvičovanie jazykových zručností, najmä hovorenie a písanie. Disciplína je zameraná na precvičovanie jazykových zručností a gramatických javov; rozvíjanie slovnej zásoby a komunikatívnych schopností v bežných, každodenných konverzačných tematických celkoch (cestovanie, mesto, doprava, detstvo, apod.); študent na základe prečítaného textu opisuje javy a udalosti, zostaví nový text a prerozpráva príbeh, hľadá informácie a napíše článok, esej.

Jazykový seminár 3

Disciplína je zameraná na zdokonaľovanie ústneho a písomného prejavu, gramaticky správne vyjadrovanie, logické členenie písaného textu a ústneho prejavu (exposé) na danú konkrétnu tému; pojmovo-funkčné abstrahovanie prejavu a získavať zručnosť v neviazanej diskusii na pozadí konkrétnych tematických okruhov (rodina a jej sociálno-ekonomické podmienky, ekológia v bežnom každodennom živote, voľný čas, argumentácia apod.).

Techniky písania

Osvojenie a zdokonalenie techniky písania a argumentácie, formy životopisu, motivačného listu, úradná korešpondencia, žiadosť, resumé, esej, komentáre zložitejších textov, abstrahovanie, argumentačné techniky, priamy a nepriamy diskurz, písomná komunikácia.

Didaktika vyučovania francúzskeho jazyka

Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických aspektov vyučovania a vyučovacieho procesu. V počiatočnej fáze sa pripravuje študent na pedagogickú prax a oboznamuje sa s didaktickými a metodickými princípmi vyučovania francúzskeho jazyka, s plánovaním vyučovania, kritériami ako a podľa čoho vyberať učebnice FJ, vývojom a novými smermi v didaktike FJ. Súčasťou disciplíny je aj prehľad a informácie o učebniciach FJ, odborných časopisoch. Študent sa oboznámi s kritériami výberu jednotlivých učebníc a naučí sa zostavovať učebné plány podľa učebných osnov a Spoločného európskeho referenčného rámca pre vyučovanie CJ.

Reálie Francúzska

Ide o sprostredkovanie poznatkov z krajinovedy, dejín a civilizácie Francúzska s dôrazom na regióny, školstvo, štát a jeho politické usporiadanie, francúzska spoločnosť, hlavné tendencie a hodnoty rozvoja francúzskej spoločnosti, administratívne a geografické delenie, regionálna politika, inštitúcie 5. republiky, sociálna klíma, tradície.

Reálie frankofónnych krajín

Cieľom je prehĺbenie poznatkov z krajinovedy a civilizácie frankofónnych krajín z oblasti dejín, literatúry a kultúry, politického a administratívneho usporiadania; pojem frankofónia, súčasná francúzska spoločnosť, krajiny DOM, TOM, život mladých ľudí, školský systém a vzdelávanie, aktuálne otázky súčasnej literatúry a kultúry, environmentalistiky, šansón, problémy nezamestnanosti, zvláštnosti francúzštiny v rôznych frankofónnych krajinách.

Latinčina pre romanistov

Ovládnutie základov latinskej gramatiky, lexiky a kultúry ako základu a pre neolatinské (románske) jazyky a ich kultúry. Disciplína je zameraná na osvojenie si základov latinčiny. Pre študentov románskych jazykov; je potrebná na lepšie pochopenie etymológie románskych jazykov, pre porovnávanie románskych jazykov a pre štúdium filológie a vedeckej terminológie. Štúdium latinských textov prehlbuje znalosti románskych jazykov, diachrónny pohľad umožňuje hlbšie pochopenie charakteru a funkcií niektorých javov súčasného systému románskych jazykov.

Úvod do jazykovedy pre romanistov

Základná  lingvistická terminológia a základy lingvistiky ako aj práce v tejto oblasti. Štúdium základných otázok románskych jazykov: ich vznik a pôvod; systém románskych jazykov; typologická a genetická charakteristika jednotlivých jazykov, fonetika a fonológia; morfo-syntax; lexikológia a frazeológia, idiomatika; synchrónne a diachrónne skúmanie, dialektológia, pragmalingvistika, filozofia jazyka, zrod lingvistiky: staroindickí lingvisti, antická a stredoveká tradícia, škola Port Royal a zrod historickej porovnávacej lingvistiky, Saussure, Pražský linvistický krúžok.

Rádio a televízia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s francúzskymi audiovizuálnymi médiami ako vektormi masovej kultúry, prostriedkami trávenia voľného času a získavania informácií. Disciplína je zameraná na vývoj audiovizuálnych médií v Francúzsku v 20. storočí, prechádzajúci od papierových médií, rádiového a televízneho vysielania až k internetu. Študenti získajú prehľad o fungovaní celonárodnej siete verejnoprávnej televízie a rozhlasu ako aj o systéme a logike fungovania francúzskych komerčných rádiových a televíznych staníc.

Francúzska próza 20. storočia

Prednášky a semináre z daného predmetu sú venované francúzskemu románu 20. storočia a sústreďujú sa na kľúčové tematické okruhy zahrňujúce tradičné cesty románu (R. Roland), nové cesty románu (M. Proust), román medzi tradíciou a modernou, hľadanie nového jazyka v románe (OULIPO), Nový román (Robbe-Grillet), román a intertextualitu (J. Perec), román-poému (J. Gracq), existencialistický román (J.-P. Sartre) a techniky písania v téme „écriture féminine“ (M. Duras).

Francúzska poézia 20. storočia

Prednášky a semináre z daného predmetu sú venované vybraným kapitolám z francúzskej poézie 20. storočia: lyrizmu nových čias (G. Apollinaire), surrealistickej poézii (A. Breton, P. Éluard), metamorfózam symbolizmu (P. Claudel, P. Valéry) a modifikáciám súčasnej poézie.

Francúzska dráma 20. storočia

V centre prednášok a seminárov z daného predmetu je absurdné divadlo, konkrétne dve divadelné hry: La Cantatrice chauve od E. Ionesca a En attandant Godot S. Becketta. . Ich cieľom je analýza a interpretácia uvedených divadelných hier a zmyslom hľadanie významu.

Interpretácia literárneho textu

Interpretácia literárneho textu je využívanie kultúrnej zásobárne nadobudnutej čitateľom. Typy kultúrnych zásobární s dôrazom na textovú a intertestovú povahu literárneho diela. Interpretačné teórie F. Miku, A. Popoviča, Cesare Segreho, U. Eca, Marca Santagatu, F. Wollmana, D. Ďurišina a iných využiť na interpretáciu diel literatúry stredoveku, renesancie, baroka, modernej a súčasnej doby a na interpretáciu porovnávacieho intertextového prieniku.

Literárna kritika

Ambíciou prednášok je prienik do „záhad“ literárnej tvorby na troch úrovniach: primát autora,primát diela, primát čitateľa. Ich objektom je model poetickej komunikácie, ktorý riadi analytické a interpretačné postupy a poskytuje východisko pre typológiu literárnej kritiky. Semináre sú orientované na praktickú aplikáciu teórie, ktorej centrom je román M. Durasovej L´Amant.

Umelecký preklad

Cieľom je objasnenie zákonitostí umeleckej prekladateľskej tvorby. Slohové roviny jazyka, čistota jazyka, štylistické kĺby, výstižnosť, mimojazyková skutočnosť.

Preklad literárnych textov

Cieľom seminára je objasnenie zákonitostí umeleckej prekladateľskej tvorby: systémové porovnanie jazykov – základné rozdiely, podstatné meno, prídavné meno, stupňovanie, slovesný rod, časy vo francúzštine, minulé príčastie, podmienkové súvetia, podmieňovací spôsob, voir – pomocné sloveso, príslovkové určenie, predložky, zradné slová, odlišná mimojazyková skutočnosť, slohové roviny jazyka, štylistické kĺby, výstižnosť a čistota jazyka.

Úvod do tlmočenia

- základy praktického tlmočenia. Oboznámenie sa s metódami a technikami simultánneho tlmočenia, s prípravnými fázami /nácvik pamäti, posluch s porozumením)

Frazeologický seminár

Zachytiť, vyložiť a analyzovať význam a formu frazeogizmov FJ a následne ich konfrontovať s frazeologizmami v slovenčine. Disciplína je zameraná na štúdium špecifickej oblasti jazyka- frazeológie. Súčasťou disciplíny je osvojenie si teoretických koncepcií súčasného stavu frazeológie, podnietiť študentov k výskumu frazeológie a konfrontácia s ekvivalentmi v slovenskom jazyku. Podľa stupňa ovládania frazeológie daného jazyka je hodnotená aj celková úroveň poznania jazyka. Dôraz sa kladie na vymedzenie podstaty frazeologickej jednotky, jej triedeniu a predovšetkým variantom a ich aktualizácii v žurnalistike a v médiách.


Sémantická analýza

Cieľom predmetu spočíva v analýze lexikálnych polí, izotopií a sémantických registrov. Ich databázou je divadelná hra Les Combustibles od Amélie Nothomb.

Jazykový seminár VII

Zdokonalenie všetkých štyroch jazykových zručností. Disciplína pokračuje v prehlbovaní vedomostí z písania a rozvoja kritického myslenia.

Jazykový seminár VIII

Zdokonalenie všetkých štyroch jazykových zručností. Disciplína pokračuje v prehlbovaní vedomostí z písania a rozvoja kritického myslenia.

Metodika I

V predmete Metodika 1 sa študenti diachronicky oboznamujú s metódami,
prístupmi a technikami vyučovania cudzích jazykov. Techniky jednotlivých
metód sú konkretizované aktivitami, ktoré vypracúvajú študenti a
zhromažďujú si ich v portfóliu vo forme pracovných listov, v ktorých sa
venujú ich metodickému rozboru. Portfólio aktivít slúži vyučujúcemu
predmetu k hodnoteniu práce študentov.

 

Metodika II

Teoretické a praktické aspekty vyučovania jazykových prostriedkov,
deviatich rečových schopností, sociokultúrnych, sociolingválnych aspektov,
intekultúrnych elementov a manažérske a transverzálne učiteľské kompetencie
sú predmetom Metodiky 2. Konkrétny prehľad techník slúžiacich na
prezentáciu a nácvik fonetiky, pravopisu, lexiky, gramatiky, kultúrnych
elementov a rečových schopností slúži študentom k vytvoreniu portfólia
aktivít.

Metodika III

Využívanie rôznej didaktickej techniky na vyučovaní FJ a príprava rôznych aktivít na rozvoj komunikačných zručností. Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických zručností o využívaní audiovizuálnej a multimediálnej techniky na vyučovaní FJ na ZŠ a SŠ. Študent sa na základe vývoja metodických smerov oboznamuje s typmi univerzálnych aj národných variantov učebníc FJ. Učí sa pripravovať a využívať rôzne aktivity na rozvoj rečových zručností; predovšetkým hranie rolí, simulácia, projektové vyučovanie.

Reálie frankofónnych krajín I

Dôkladná prezentácia geografie DOM, TOM. Charakteristika francúzskych departmentov ako aj iných území patriacich Francúzsku. Práca s mapou, geografická charakteristika.

Reálie frankofónnych krajín II

Dôkladná prezentácia geografie DOM, TOM. Charakteristika francúzskych departmantov ako aj iných území patriacich Francúzsku. Práca s mapou, geografická charakteristika.

Štylistika I

Cieľom je prehĺbiť štylistické zručnosti študentov. Úvod do štylistiky, štylistické prostriedky francúzskeho jazyka, štylistika ako lingvistická disciplína, jednotlivé štýly

Štylistika II

Cieľom je prehĺbiť štylistické zručnosti študentov. Úvod do štylistiky, štylistické prostriedky francúzskeho jazyka, štylistika ako lingvistická disciplína, jednotlivé štýly

Seminár k diplomovej práci I.

Príprava a vypracovanie diplomovej práce. Viesť študenta metodický a odborne pri vypracovaní diplomovej práce.

Seminár k diplomovej práci II.

Príprava a vypracovanie diplomovej práce. Viesť študenta metodicky a odborne pri vypracovaní diplomovej práce.