Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Sekcia španielskeho jazyka a literatúry

Vitajte na stránke španielskej sekcie katedry romanistiky! J

 

Ak máte záujem študovať španielčinu, v akademickom roku 2018/2019 si môžete vybrať z dvoch študijných programov:

  • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry  (v kombinácii s iným predmetom)

(bakalársky a magisterský stupeň);

  • Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii – kombinácia dvoch z týchto románskych jazykov: španielčina, francúzština a taliančina (jednoodborové neučiteľské štúdium, bakalársky stupeň).

 

POŽADOVANÁ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

O štúdium učiteľstva ŠJ sa môžu uchádzať študenti so znalosťou i bez znalosti španielskeho jazyka. V prvých ročníkoch zabezpečujeme výučbu na dvoch úrovniach – začiatočníci a pokročilí.

Štúdium študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii v kombinácii predpokladá znalosť jedného románskeho jazyka na úrovni B1 a druhého na úrovni A2.

 

PROFIL ŠTÚDIA

Študenti sa počas štúdia zdokonaľujú v znalosti španielskeho jazyka, súčasne nadobúdajú, resp. prehlbujú poznatky z oblasti hispanofónnych reálií, kultúr i literatúr. Štúdium sa z tohto pohľadu rovnocenne zameriava na Španielsko a Latinskú Ameriku. Na základe programu Erasmus+ majú študenti možnosť do týchto regiónov aj vycestovať.

 

V rámci lingvistických disciplín štúdium ponúka solídny teoretický základ, pričom ťažisko sa usilujeme položiť najmä na uplatnenie vedomostí v praxi, t.j. viaceré semináre sú orientované na precvičovanie a upevňovanie jazykových zručností študentov (napr. gramatický seminár a konverzácia, praktická morfológia a syntax, praktické cvičenia zo španielskeho jazyka, praktická štylistika, tvorba a analýza písaného textu). Študentom oboch odborov sa rovnako núka možnosť rozvíjať jazykové i tvorivé kompetencie v oblasti prekladu (umeleckého i odborného) zo španielskeho do slovenského jazyka, ako aj v oblasti editorstva v slovenskom jazyku.

 

PRAX

Povinná pedagogická prax pre študentov učiteľstva je zabezpečená na základných a stredných školách. Študenti jednoodboru Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii absolvujú odbornú prax v kultúrnych a osvetových inštitúciách, vo verejnej správe atď.

 

Možnosti uplatnenia

Absolventi študijného programu Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry  (v kombinácii) pôsobia na všetkých typoch škôl ako učitelia ŠJ, rovnako sa uplatňujú v inštitúciách EÚ, v inonárodných firmách etablovaných na Slovensku či v zahraničí, v inštitúciách z oblasti kultúry a médií. Môžu pracovať ako prekladatelia alebo redaktori.

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii sa na trhu práce uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.