Dnes má meniny: Tatiana
Zajtra: Erik(a)

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Katedra romanistiky
Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica con l´ambasciata italiana e le scuole

Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica
con l´ambasciata italiana e le scuole superiori a Nitra

Il 28 novembre 2022 l´ambasciatrice della Repubblica italiana in Slovacchia,
S.E. Catherine Flumiani, ha visitato il Dipartimento i romanistica e germanistica
della Facoltà di Filosofia dell´Università di Nitra Costantino Filosofo.
In compagnia di prof.ssa Eva Stranovská, la direttrice del Dipartimento,
S.E. nell´ambito del suo programma ha visitato anche diverse scuole medie.
Lo scopo delle visite fu quello di promuovere la lingua italiana e lo studio di essa.
Prof. Roman Králik e Dr. Ervín Weiss hanno organizzato, in collaborazione con
le rispettive autorità, una serie di visite durante le quali S.E. Flumiani ha parlato
delle possibilità di ulteriore collaborazione tra gli uffici dell´ambasciata e le scuole,
ciò in ambito di diversi progetti. Ha incontrato pure gli insegnanti di lingua
e gli studenti, accolta calorosamente da tutte le parti riceventi
(Spojená škola Slančíkovej 2, Liceo di ss. Cirillo e Metodio, Liceo degli padri scolopi
di s. Giuseppe Calasanzio). S.E. ha parlato agli studenti in italiano, motivandoli
di studiare la lingua italiana intesa non solo come una semplice lingua straniera,
ma come uno strumento linguistico per sviluppare la propria competenza personale
e per capire la cultura italiana. Un tale strumento aiuta molto a competere
sul mercato di lavoro odierno.

I rappresentanti del Dipartimento hanno colto occasione per promuovere
il programma di studio Insegnamento delle lingue e letterature romanze.
Questo programma offre la possibilità di laurearsi in spagnolo
e/o italiano e/o francese, in combinazione con altri programmi di studio
di scienze umanistiche o naturali, proponendo cosí al laureato una vasta
gamma di potenziali ambiti lavorativi e di realizzazione professionale.

Vogliamo ringraziare di cuore a S.E. Catherine Flumiani la quale,
nonostante i suoi molti impegni, ha trovato tempo per approfondire
la collaborazione tra l´ambasciata e la nostra università per ampliare
le possibilità di studio dell´italiano a Nitra. Grazie anche ai rispettivi
direttori delle scuole coinvolte e agli insegnanti dell´italiano per
la possibilità di informare i loro studenti sull´offerta formativa
del Dipartimento di romanistica e germanistica di Nitra.

Dopo la conclusione della visita e delle lezioni tenute nel suo corso,
l´ambasciatrice italiana, S.E. Catherine Flumiani, l´ambasciatrice dell´Austria,
S.E. Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA., la vice-rettrice doc. Martina Pavlíková
e prof.ssa Eva Stranovská hanno valutato il successo di queste iniziative
e si sono accordate sull´ulteriore collaborazione.    


 
Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica con l´ambasciata italiana e le scuole

Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica con l´ambasciata italiana e le scuole superiori a Nitra

Il 28 novembre 2022 l´ambasciatrice della Repubblica italiana in Slovacchia, S.E. Catherine Flumiani, ha visitato il Dipartimento i romanistica e germanistica della Facoltà di Filosofia dell´Università di Nitra Costantino Filosofo. In compagnia di prof.ssa Eva Stranovská, la direttrice del Dipartimento, S.E. nell´ambito del suo programma ha visitato anche diverse scuole medie. Lo scopo delle visite fu quello di promuovere la lingua italiana e lo studio di essa. Prof. Roman Králik e Dr. Ervín Weiss hanno organizzato, in collaborazione con le rispettive autorità, una serie di visite durante le quali S.E. Flumiani ha parlato delle possibilità di ulteriore collaborazione tra gli uffici dell´ambasciata e le scuole, ciò in ambito di diversi progetti. Ha incontrato pure gli insegnanti di lingua e gli studenti, accolta calorosamente da tutte le parti riceventi (Spojená škola Slančíkovej 2, Liceo di ss. Cirillo e Metodio, Liceo degli padri scolopi di s. Giuseppe Calasanzio). S.E. ha parlato agli studenti in italiano, motivandoli di studiare la lingua italiana intesa non solo come una semplice lingua straniera, ma come uno strumento linguistico per sviluppare la propria competenza personale e per capire la cultura italiana. Un tale strumento aiuta molto a competere sul mercato di lavoro odierno.

I rappresentanti del Dipartimento hanno colto occasione per promuovere il programma di studio Insegnamento delle lingue e letterature romanze. Questo programma offre la possibilità di laurearsi in spagnolo e/o italiano e/o francese, in combinazione con altri programmi di studio di scienze umanistiche o naturali, proponendo cosí al laureato una vasta gamma di potenziali ambiti lavorativi e di realizzazione professionale.

Vogliamo ringraziare di cuore a S.E. Catherine Flumiani la quale, nonostante i suoi molti impegni, ha trovato tempo per approfondire la collaborazione tra l´ambasciata e la nostra università per ampliare le possibilità di studio dell´italiano a Nitra. Grazie anche ai rispettivi direttori delle scuole coinvolte e agli insegnanti dell´italiano per la possibilità di informare i loro studenti sull´offerta formativa del Dipartimento di romanistica e germanistica di Nitra.

Dopo la conclusione della visita e delle lezioni tenute nel suo corso, l´ambasciatrice italiana, S.E. Catherine Flumiani, l´ambasciatrice dell´Austria, S.E. Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA., la vice-rettrice doc. Martina Pavlíková e prof.ssa Eva Stranovská hanno valutato il successo di queste iniziative e si sono accordate sull´ulteriore collaborazione.    

 
Návšteva J.E. Catherine Flumiani, talianskej veľvyslankyne

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5700-ukf-opaet-navstivila-velvyslankyna-talianska

 
Prednáška talianskej veľvyslankyne na Slovensku

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF pozýva na prednášku Jej Excelencie talianskej veľvyslankyne na Slovensku Catherine Flumiani, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2022 o 13.00 v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, 3. poschodie). Prednáška Public Diplomacy and Culture: A Strong Contribution to Italian-Slovak relations sa koná pod záštitou rektora UKF, prof. Libora Vozára.

 
Katedra romanistiky a germanistiky

Po štruktúrnych zmenách, ktorými prešla organizácia FF UKF v roku 2022 sa Katedra romanistiky zlúčila s Katedrou germanistiky do jednej Katedry romanistiky a germanistiky. 
Od akad. roka 2022 / 23 táto organizačná zložka FF UKF administruje študijné programy romanistiky a germanistiky na spoločnej báze.
Katedra sídli v budove Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v Nitre, na prvom poschodí.

 
PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA na gym. v Poprade

PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore španielsky jazyk + pedagogické minimum pri neučiteľských odboroch.
Voľné miesto od 1. 9. 2022. Pracovný pomer na plný úväzok – 22 hodín týždenne. Platové podmienky: - podľa tabuľky Platových taríf v závislosti od vzdelania a dĺžky započítanej praxe (https://www.minedu.sk/data/att/16799.pdf) - osobné ohodnotenie

Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, - kópie dokladov o vzdelaní, - profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe, - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

-žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom. Adresa školy: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad Kontakt: tel.: 052 426 44 27, 0905 596 548 email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 
VÝNIMOČNÁ UDALOSŤ
Dňa 2.6. 2022 sa v Primaciálnom paláci uskutočnila výnimočná slávnosť.
Pri príležitosti talianskeho štátneho sviatku la Festa della Repubblica
sa v dvorane paláca pod záštitou veľvyslankyne Talianskej republiky, Jej
Excelencie Catherine Flumiani, zišli zástupcovia a podporovatelia talianskej
kultúrnej, podnikateľskej a osvetovej obce. Našu univerzitu reprezentovali
p. prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, Ph.D.,
p. prodekan pre vedu a výskum prof. Martin Hetényi, Ph.D. Katedru romanistiky
zastupoval doc. Fabiano Gritti, Ph.D.
Sme radi, že pani veľvyslankyňa si našla čas na osobné stretnutie s našimi
zástupcami, ktorí jej s potešením mohli oznámiť, že románske jazyky (taliančina,
ale aj francúzština a španielčina) u nás budeme ponúkať aj naďalej. Tieto jazyky
bude naša fakulta pod akad. roka 2022/23 ponúkať na bakalárskom aj magisterskom
stupni ako študijný program Učiteľstvo románskych jazykov. Záujemca si vyberie
jeden z nich ako učiteľský aprobačný predmet.

Okrem tejto potešujúcej skutočnosti J.E. Catherine Flumiani rokovala s našimi
zástupcami o ďalších možnostiach spolupráce medzi veľvyslanectvom a univerzitou
v oblasti vzdelávania a podpory vedy a výskumu.
J.E. spolu s prof. Hetényim informovala aj štátneho tajomníka dr. Ľudovíta Paulisa
o situácii románskych jazykov na univerzitách. Napriek tomu, že sú svetové, mnohí
ich považujú za "malé" a ich štúdium za nerentabilné. Pani veľvyslankyňa vyvrátila
tento názor a dr. Paulis s potešením prijal informáciu, že románske jazyky na UKF
sa budú aj naďalej študentom ponúkať.

Pani veľvyslankyňa prisľúbila pani prorektorke opätovanie návštevy. Tešíme sa, že ju u nás
znova privítame. Sme rovnako radi, že návštevu plánujú aj zástupcovia ambasády
Francúzskej republiky.
 
DNI HISPÁNSKEJ KULTÚRY

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4672-hispanisti-po-roku-opat-v-akcii


Facebook: Días de la cultura hispana/ Dni hispánskej kultúry

Instagram: krom_ukf


dhk plagt

 
Studentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2021

Vyhodnotenie katedrového kola ŠVOUČ :
1. miesto

Eva Farkašová: Dante a islam očami literárnej kritiky, Taliansky jazyk a kultúra (2. ročník Mgr.)

2. miesto:

Linda Adlerová: Kontextualizácia vybraných gramatických javov v učebniciach francúzskeho jazyka, UAP : FJ a literatúra v komb. (2. ročník Mgr.)

3. miesto:

Andrea Kóňová: Typologické porovnanie španielskeho, slovenského, anglického a japonského jazyka,  UAP : ŠJ a literatúra v komb. (3. ročník bc.)

Čítať celý článok...
 
Prednáška talianskej veľvyslankyne na Slovensku

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF 

pozýva na prednášku Jej Excelencie

 talianskej veľvyslankyne na Slovensku Catherine Flumiani, 

ktorá sa uskutoční 28. novembra 2022 o 13.00 

v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, 3. poschodie). 

Prednáška Public Diplomacy and Culture: 

A Strong Contribution to Italian-Slovak relations

 sa koná pod záštitou rektora UKF,

prof. Libora Vozára.

 
Dlhodobá spolupráca nitrianskych hispanistov s Maríou José Binetti (Argentína) pokračuje

V dňoch 29. 9. - 10. 10. 2022 našu univerzitu znova navštívila medzinárodne uznávaná akademička a prekladateľka v oblasti filozofie, ale aj aktivistka v boji za práva žien María José Binetti. Venuje sa výskumu na pôde Národného Vedecko-technického Inštitútu Argentíny a pôsobí na Univerzite v Buenos Aires. Skúma  aktuálne filozofické problémy, okrem iného i vplyv ideológie a médií na formovanie identity mladých ľudí. Už dlhodobo s nami spolupracuje, výsledkom je množstvo vedeckých a vzdelávacích publikácií a projektov.

Navštívila aj študentov románskych jazykov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie Filozofickej Fakulty UKF, ktorým priblížila aj súčasnú spoločenskú a kultúrnu situáciu v Argentíne a v okolitých krajinách Latinskej Ameriky, pričom ju porovnala so situáciou najmä v Strednej Európe. So študentmi diskutovala v španielčine aj angličtine, preberali sme otázky súčasných problémov, ktoré ukazujú mnohosť aj jednotu sveta, v ktorom žijeme, aj spôsoby, ako sa k problémom postaviť. Študentom španielčiny María José Bietti predostrela aj špecifiká analýzy, prekladu a redakcie súčasného i aktualizácie historického filozofického textu. Zamerala sa pritom na preklad a interpretáciu diela S. Kierkegaarda z hľadiska vzťahu jeho formálnej a významovej štruktúry vo vzťahu k spoločenským, praktickým a tvorivým témam. Mala i prednášku a viedla diskusiu so študentmi a širšou odbornou verejnosťou v angličtine, priblížila svoj výskumný program v línii dnes aktuálneho špekulatívneho realizmu. Ten predstavuje problémy súčasnosti ako skutočné v tom zmysle, že ich prejavy nie sú výlučne výsledkom našich názorov, zámerov, módy a nezáväzných zmien postojov k sebe aj k iným. Takéto problémy si vytvárame v napätí medzi tradíciou a slobodou myslenia a naša snaha o pochopenie seba a sveta sa v ich riešení koriguje v praktickom konaní. Binetti poukázala aj na menej známe príčiny a dôsledky rastu populizmu.

 
Nitrianski romanisti na medzinárodnej talianistickej konferencii

Možnosť zúčastniť sa on line formou na tohoročnom, v poradí už XII ročníku medzinárodnej talianistickej konferencie, ktorú pravidelne usporadúva Katedra románskych a klasických jazykov Univerzity Craiova (Rumunsko) v spolupráci s Katedrou humanitných a spoločenských vied Univerzity pre cudzincov v Perudži, využili romanisti z Filozofickej Fakulty UKF v Nitre. Na podujatí, ktoré v dňoch 29. a 30. septembra 2022 hostilo niekoľko desiatok účastníkov s aktívnym výstupom a mnohých ďalších poslucháčov, sa zúčastnili traja zamestnanci našej fakulty. Konferenciu štruktúrovala téma talianskej prózy ako javu na pomedzí literárnej komunikácie a invencie. Mgr. Monika Šavelová, Ph.D z Katedry translatológie ponúkla príspevok, v ktorom formou kritiky prekladu diela Giardiniere dei sogni od autora Carla Gobbettiho do slovenčiny poukázala na komunikačné straty, ku ktorým môže v procese prekladu dôjsť. Dr. Paolo Di Vico, Ph.D. z Katedry romanistiky a germanistiky vo svojom príspevku objasnil formovanie literárneho mýtu o Galileovi. Doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD., ktorá tiež pracuje na Katedre romanistiky a germanistiky, bola moderátorkou jednej zo sekcií konferencie venovanej komparatívnej literatúre a tak mala možnosť nadviazať podnetné pracovné vzťahy. Okrem toho sa odbornej diskusie aktívne zúčastnila príspevkom na tému naratívnych modelov, ich štruktúry a korelácii s nesenými obsahmi, ktoré v ostatných rokoch ponúkajú preklady talianskej prózy do slovenčiny. Z nášho pohľadu sa dvanásty ročník medzinárodnej talianistickej konferencie v Craiove vydaril a budeme sa tešiť na zborník s výstupmi účastníkov.

 
PONUKA ROMANISTIKY NA AKAD.ROK 2022/23

TALIANČINA

ŠPANIELČINA

FRANCÚZŠTINA

Na

Katedre romanistiky

Filozofickej Fakulty

UKF v Nitre

sa môžete hlásiť na študijný program (Bc. aj Mgr. stupeň)

 

UČITEĽSTVO ROMÁNSKYCH JAZYKOV A LITERATÚR

(teda na TALIANČINU alebo FRANCÚZŠTINU alebo ŠPANIELČINU v kombinácii s iným aprobačným predmetom učiteľského štúdia z ponuky UKF, napr. s: biológiou, výtvarnou výchovou, dejepisom, angličtinou, nemčinou, ruštinou, slovenčinou alebo inými podľa vášho výberu) a to až do konca septembra 2022

Na Tlmočníckom ústave FF UKF máte možnosť absolvovať aj Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, príp. sa zapísať na Odbornú skúšku tlmočníka a prekladateľa a rozšíriť si tak kvalifikáciu a odbornosť.

Uplatníte sa nielen ako učitelia, ale aj ako jazykoví a kultúrni mediátori, prekladatelia a na všetkých pozíciách, na ktorých je znalosť aj iného jazyka ako angličtiny vítaná.

Viac info o ponuke štúdia, študijných programoch, prihlasovaní sa na štúdium na:

nrusnakova@ukf.sk

http://www.krom.ff.ukf.sk/

https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia

 

 
POZOR, zmena režimu vyučovania od pondelka 27.9.2021
Vzhľadom na avizovaný prechod okresu Nitra do červenej fázy Covid automatu sa uskutočnia zmeny v organizácii vyučovania od 27.9.2021, ktoré sa včera zverejnili na webovej stránke fakulty: https://www.ff.ukf.sk/1008-organizacia-vzdelavania-od-27-septembra-2021-do-odvolania

Skupiny študentov, ktoré vyučujeme v rámci programov KROM sú počtom do 20 študentov, týka sa ich prezenčná výučba. Dochádzka sa bude evidovať aj z dôvodu protiepidemických opatrení. Prosíme študentov, aby dodržiavali formu vyučovania tak, ako bolo stanovené.
 
Dni frankofónnej kultúry

https://www.ff.ukf.sk/959-dni-frankofonnej-kultury-na-ukf

photo_05

Čítať celý článok...
 
Niečo o našej katedre
V rámci Dňa otvorených dverí sme Vám priniesli prezentáciu našej katedry prostredníctvom videí a online rozhovorov.
Komentovanú prezentáciu si môžete stále pozrieť vo videu nižšie a ponúkame Vám aj možnosť nakuknúť na naše online hodiny.
Prehľad pripojení na online výučbu v letnom semestri:
titul
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2