Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Predmety TJ

BAKALÁRSKY STUPEŇ - JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM (Taliansky jazyk a kultúra)

 

1. ročník

 

Zimný semester:
 

Úvod do štúdia románskych jazykov - cieľom predmetu je uviesť do problematiky románskej lingvistiky a jej disciplín, ako aj do systému jazyka ako takého. Študent nadobudne základné poznatky o základnej lingvistickej terminológii a základoch lingvistiky ako aj práce v tejto oblasti. Predmet sa zameriava na štúdium základných otázok románskych jazykov: ich vznik a pôvod, systém románskych jazykov, fonetika a fonológia, morfosyntax, lexikológia a frazeológia, idiomatika, synchrónne a diachrónne skúmanie, dialektológia, pragmalingvistika, filozofia jazyka, zrod lingvistiky, lingvistické školy.

 

Latinčina pre romanistov - ovládnutie základov latinskej gramatiky, lexiky a kultúry ako základu pre neolatinské (románske) jazyky a ich kultúry.

 

Prípravný jazykový seminár - má zdokonaliť študentove jazykové znalosti, rozšíriť slovnú zásobu a upevniť jeho poznatky v používaní slovesných časov a slovesných spôsobov v taliančine.  

 

Reálie súčasného Talianska - sa venujú geografii Apeninského polostrova, populácii Talianska, štátnemu zriadeniu, európskej integrácii, ekonomike, turizmu, otázkam práca a sociálneho systému, rodine, školskému systému, ale aj talianskej kuchyni, folklóru a významným osobnostiam súčasnej talianskej kultúry

 

Letný semester:
 

Úvod do talianskej fonetiky a fonológie - cieľom predmetu je naučiť sa spisovne vyslovovať talianske hlásky prostredníctvom transkripcie fonetického a fonologického systému a osvojiť si pravidlá ortografie talianskeho jazyka.

 

Talianska literatúra 1  

 

 

2. ročník 

 

Zimný semester:
 

Úvod do morfológie talianskeho jazyka - kladie dôraz na teoretické a praktické zvládnutie gramatického systému talianskeho jazyka. Pozornosť sa venuje teoretickej gramatike normatívneho jazyka so zameraním na javy prítomné v komunikatívnom používaní jazyka. Cvičenia predpokladajú schopnosť študenta prakticky použiť nadobudnuté teoretické vedomosti. Zvláštna pozornosť je venovaná talianskemu slovesnému systému s jeho funkciami a rozlíšeniu a analýze slovies vzhľadom na úlohu, ktorú plnia vo vete.

 

Jazykový seminár - študent nadobudne jazykové zručnosti a kompetencie na úrovni B2-C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Úvod k prekladu - cieľom je pochopiť preklad a prekladateľský proces, uvedomiť si náročnosť a zodpovednosť úlohy prekladateľov a vedieť znázorniť komplikácie vznikajúce pri preklade a ich ukážku v praxi.

 

Letný semester:
 

Syntax talianskej vety - vetný rozbor a analýza hlavných a vedľajších vetných členov v taliančine. Študent nadobudne poznatky v týchto oblastiach: analýza vety, typy viet, vnútorná štruktúra vety, charakteristika a rozbor jednotlivých vetných členov. Praktické cvičenia na rozbor jednoduchej vety. Charakteristika priraďovacieho a podraďovacieho súvetia, syntaktický rozbor podraďovacích súvetí, súslednosť časov, priama a nepriama reč. Praktické cvičenia sú zamerané na aplikáciu teoretických vedomostí.

 

Talianska literatúra 2

 

Dejiny Talianska - študent sa bude vedieť plynule vyjadriť v talianskom jazyku o vybraných témach talianskych dejín s použitím kritického myslenia a príslušného terminologického a pojmového aparátu, bude vedieť vyjadriť svoj postoj k udalostiam a bude ich vedieť v rámci osvojených vedomostí interpretovať. Okrem taxatívnych vedomostí a orientácie v dejinných udalostiach bude schopný vnímať historické udalosti v kontexte celoeurópskeho diania nielen na politickej scéne, ale aj v kultúrnych súvislostiach a to podľa vlastného vedomostného a kultúrneho obzoru.

 

Umelecký prekladový seminár - študent nadobudne poznatky o dejinách translatológie na Slovensku, základných pojmy translatológie, ekvivalencii v preklade, výrazové posuny v preklade, prekladových metódach, postoji prekladateľa k textu, frazeológii v preklade, metaforickosti, expresívnosti, hovorovosti, obraznosti v preklade ai.

 

3. ročník

 

Zimný semester:
 

Lexikológia talianskeho jazyka - poskytuje študentom prehĺbenie vedomostí o mechanizme tvorby slov v taliančine a rozvíjanie schopností analyzovať sémantické a lexikálne aspekty jazyka, s dôrazom na teoretické a praktické zvládnutie gramatického systému talianskeho jazyka.

 

Konverzácia v talianskom jazyku - sa zameriava predovšetkým na skvalitňovanie komunikatívnej kompetencie, má umožniť študentom komunikovať v cudzom jazyku na vybrané témy a zároveň rozširovať ich vedomosti v danej problematike.

 

Odborný prekladový seminár - študent si vytvorí zásobáreň slovných, skladobných, terminologických a štylistických prekladateľských riešení pri preklade odborných textov z talianskeho do slovenského jazyka (z právnej, ekonomickej, technickej oblasti, obchodná korešpondencia, dohoda, zmluva a pod.)

 

 

Letný semester:
 

Talianska literatúra 3

 

Ďalší románsky jazyk - francúzština alebo španielčina, študent dosiahne úroveň jazykových schopností A1 podľa SERR pre cudzie jazyky

 

Slovensko-talianske literárne vzťahy - študenti si osvoja absolvovaním predmetu hlavné udalosti literárnych dejín Slovákov od Veľkej Moravy po dvadsiate storočie, ktoré mali priamy súvis s talianskym písomníctvom a literatúrou.BAKALÁRSKY STUPEŇ - DVOJODBOROVÉ ŠTÚDIUM (Taliansky jazyk a literatúra - učiteľstvo)
 

1. ročník 

 

Zimný semester:

 

Úvod do štúdia románskych jazykov

Latinčina pre romanistov

Reálie súčasného Talianska

 

 

Letný semester:

 

Úvod do talianskej fonetiky a fonológie

Talianska literatúra 1  

 

 

2. ročník - bakalársky stupeň

 

Zimný semester:

 

Úvod do morfológie talianskeho jazyka

Jazykový seminár

Úvod k prekladu

 

 

Letný semester:

 

Syntax talianskej vety

Talianska literatúra 2

Dejiny Talianska

Umelecký prekladový seminár

 

 

 

3. ročník - bakalársky stupeň

 

Zimný semester:

 

Lexikológia talianskeho jazyka

Konverzácia v talianskom jazyku

Základy didaktiky a metodiky cudzieho jazyka

 

 

Letný semester:

 

Talianska literatúra 3

Slovensko-talianske literárne vzťahy 


MAGISTERSKÝ STUPEŇ - JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM (Taliansky jazyk a kultúra)

 

1. ročník 
 

Zimný semester:

 

Frazeológia a idiomatika talianskeho jazyka

Moderná talianska literatúra

Medzikultúrne teórie

Dejiny talianskeho jazyka

 

 

Letný semester:

 

Medzikultúrnosť pre talianistov

Štylistika talianskeho jazyka

Súčasná talianska literatúra

Tlmočenie

Sprievodcovské hovorenie o reáliách a pamiatkach Slovenska

 

2. ročník 

 

Zimný semester:

 

Kapitoly zo súčasnej talianskej literatúry a literárnej vedy

Preklad: angličtina, taliančina a slovenčina ako správne jazyky Európskej únie

Preklad

Talianske kultúrne storočia od 14. po 20. st.

 

 

 V letnom semestri kontaktná výučba neprebieha, študenti dokončujú diplomové práce.