Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Projekty a publikačná činnosť

Projekty:  


Názov projektu: Súčasná frankofónna literatúra ako komplexný nástroj prípravy budúcich učiteľov francúzskeho jazyka

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.:

Stručný popis:
Frankofónnu literatúru možno považovať za základné východisko pri interdisciplinárnom prepájaní lingvistiky a kultúry frankofónnych krajín. Obsahovú náplň predkladaného projektu možno vidieť v dvoch rovinách. Prvá rovina predstavuje základný výskum v oblasti súčasnej frankofónnej literatúry a jej najvýraznejších predstaviteľov. Druhá rovina realizácie projektu je zameraná na skúmanie vybraných literárnych textov a v nich prítomných špecifických literárnych javov v lingvistickom a kultúrnom kontexte. Hlavný prínos projektu spočíva v inovatívnom prístupe k využitiu súčasnej frankofónnej literatúry pri odhaľovaní problematických lingvistických javov v súčasnom francúzskom jazyku vzhľadom na jeho kultúrne a geografické špecifiká so zreteľom na budúceho učiteľa francúzskeho jazyka. Cieľom projektu bude pripraviť učebnicu pre budúcich učiteľov francúzskeho jazyka, ktorá bude obsahovať výber materiálu z frankofónnej literatúry vo forme korpusov. Tento materiál bude využiteľný na seminároch z praktického jazyka v prepojení na profilové predmety študijného programu učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry


Názov projektu: Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.:

Stručný popis: Cieľom projektu bolo vytvorenie koncepcie bakalárskeho študijného programu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá pre 1.-3. ročník denného i externého štúdia so zameraním na odbornosť francúzskeho jazyka, vrátane tvorby súvisiacich didaktických materiálov a podpornej pedagogickej dokumentácie. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie podporných e-learningových modulov odborného FJ.
 
 

Názov projektu: Poetické bytie literárneho diela vo svetle modelu poetickej komunikácie

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Viera Marková, PhD.

Stručný popis: Výskum poetického bytia literárneho diela bol sústredený na skonštruovanie modelu poetickej komunikácie, ktorý by na rozdiel od doteraz používaného všeobecného modelu jazykovej komunikácie obsiahol všetky jeho dimenzie, nielen verbálnu a paraverbálnu.

 

Názov projektu: Kategória času a vidu vo vyučovaní francúzskeho jazyka

Hlavný riešiteľ: Mgr. Veronika Labancová


 

Publikácie:


alt

alt

 

 

 

alt 

 

alt

 


alt

alt

alt