Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Projekty

Projekty:


doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.:

KEGA -> 054UKF-4/2017 Dejiny talianskej literatúry pre prvý a druhý stupeň univerzitného štúdia: od romantizmu po verizmus, doc. PhDr. Fabiano Gritti, PhD.. 

PhDr. Natália Rusnáková, PhD.:

-zodpovedný riešiteľ projektov:

CGA -> II/22/2009 - Korešpondencia Nicasia Ellebodia Gianvincenzovi Pinellimu z obdobia Ellebodiovho pobytu v Uhorskom kráľovstve 

GAM -> XVIII/2006/FF - Výskum symbolických foriem v modernej talianskej poézii

- spoluriešiteľ projektov:

VEGA -> 1/0416/08 - Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky, doc. Anna Butašová, PF UK

VEGA -> 1/0699/08 - Kategórie, ktoré určovali vývin staršej svetovej literatúry, prof. Pavol Koprda, DrSc.

VEGA -> 1/2232/06 - Koncepcie medziliterárnosti v porovnávacej literárnej vede, prof. Pavol Koprda, DrSc.

KEGA -> 3/7417/09 - Medziliterárnosť pre doktorandský študijný program, prof. Pavol Koprda, DrSc.

VEGA -> 1/0610/09 - Svetová literatúra od moderny po súčasnosť v kontexte slovenskej literatúry, prof. Anna Valcerová, PhD. FF PU

UGA ->  Italianizmy v lexikálnom fonde slovenského jazyka a ich využitie v didaktickej praxi pri vyučovaní taliančiny v plurilingv. kontexte

 

Dott. Paolo Di Vico:

- člen riešiteľského tímu

-> Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa, PhDr. Katarína Chovancová, PhD, FHV UMB

 -> KEGA -> 007UKF-4/2016 Hermeneutika klasickej talianskej literatúry

Prof. PhDr. Pavol Koprda, DRSc. :

- zodpovedný riešiteľ projektov

VEGA -> 1/2232/06: Koncepcie medziliterárnosti v porovnávacej literárnej vede

VEGA -> 1/0699/08 Kategórie, ktoré určovali vývin staršej svetovej literatúry

KEGA -> 3/7417/09: Medziliterárnosť pre doktorandský študijný program

KEGA -> Projekt č. 008UKF-4/2013: Dejiny talianskej literatúry pre prvý a druhý stupeň štúdia

KEGA -> 007UKF-4/2016 Hermeneutika klasickej talianskej literatúry

 - spoluriešiteľ

VEGA -> 1/0492/08: Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilometodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave

OPV -> PRO-2009-4/57-8:191013: Vzdelávanie divadlom, Prof. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Mgr. Miriam Oravcová, PhD.

-hlavná riešiteľka

 UGA II/17/2014: Literárne čítanky ako doplnkový učebný zdroj k dejinám talianskej literatúry pre prvý a druhý stupeň štúdia. Od literatúry začiatkov po literatúru obdobia renesancie.

- spoluriešiteľka projektov

KEGA -> 007UKF-4/2016 Hermeneutika klasickej talianskej literatúry

Mgr. Monika Šavelová, PhD.

-hlavná riešiteľka

Studi Danteschi (dantistické štúdie)

- spoluriešiteľka projektov

KEGA -> 007UKF-4/2016 Hermeneutika klasickej talianskej literatúry

Publikácie:

 

 kniha fabiano

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

 

 

 

alt


 

alt

 

alt

 

alt


 alt

alt


   alt

alt

     

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt