Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Profil absolventa sekcie FJ

Všeobecná  charakteristika absolventa (Bc.)

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému  - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry od stredoveku do konca 20. storočia. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Oboznámil sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získa vedomosti z dejín, kultúry a reálií Francúzska a frankofónnej jazykovej oblasti.

Je spôsobilý  plynule komunikovať vo francúzskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Získa schopnosť samostatne a tvorivo aplikovať osvojené poznatky a vedomosti, je schopný sledovať nové poznatky v oblasti lingvistiky, literatúry a neustále sa rozvíjajúcej slovnej zásoby. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania FJ a neustále je nútený na sebe pracovať.


Teoretické  poznatky

Získa základné  poznatky a osvojí si pojmový aparát z teoretických lingvistických disciplín, zaoberajúcich sa jednotlivými rovinami jazykového systému francúzskeho jazyka, ako aj literárnoteoretických a literárnohistorických disciplín. Absolvent vie uplatniť svoje poznatky pri práci s jazykovým materiálom v písomnej aj ústnej podobe a používa primeranú teóriu a vhodnú metódu na spracovanie vybratej témy. Pozná jednotlivé vyučovacie metódy a zručnosti potrebné pre vyučovací proces, podľa určitých kritérií vie analyzovať učebnice  francúzskeho jazyka a vybrať vhodnú medódu pre danú skupinu študentov.

Praktické  zručnosti

Je schopný  písomne aj ústne komunikovať  vo francúzskom jazyku na rôzne témy. Vie analyzovať  a interpretovať prozaický, dramatický a umelecký text. Pri analýze textu vie uplatniť základné metodologické postupy rôznych lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získané poznatky a vedomosti sa týkajú rôznych oblastí života frankofónnej jazykovej oblasti.

Vie zostaviť  učebný plán pre 1. aj 2. stupeň  základných aj stredných škôl. Pozná  zásady a princípy vyučovania didaktiky francúzskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Je schopný spolupracovať na riešení projektov z oblasti lingvistky a literatúry, ako aj didaktiky vyučovania FJ s ďalšími odborníkmi. Vo svoje práci používa moderné metódy práce a konfrontuje ich s historickými prameňmi. Výsledky svojej práce vie prezentovať vo francúzštine aj vhodnou formou (PP, poster, CD).


Doplňujúce poznatky a zručnosti

Rozvíjať  svoju vlastnú jazykovú  kultúru vo francúzskom aj materinskom jazyku a permanentne sa oboznamovať s najnovšími informáciami z oblasti jazykovedy, literatúry a didaktiky vyučovania FJ. Využíva svetovú, regionálni i národnú históriu na posilňovanie a upevňovanie štátneho, občianskeho a európskeho povedomia a spolupatričnosti.

Počas štúdia je vedený k tomu, aby akceptoval nevyhnutnosť  sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania. Osvojuje si nové odborné poznatky a využíva ich v rámci svojho odboru. Vie efektívne pracovať ako jednotlivec aj v kolektíve, učí sa využívať medzipredmetové vzťahy. Udržiava kontakt s dianím vo Francúzsku aj v ostatných frankofónnych krajinách pomocou internetu, čítaním odborných časopisov a vydávanej literatúry.


Uplatnenie

Absolvent odboru francúzsky jazyk a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania tieto profesie: učiteľ, redaktor, kultúrny a osvetový pracovník. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Francúzska a frankofónnej oblasti, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Všeobecná charakteristika absolventa (Mgr.)

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme vo francúzskom jazyku. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo  sa rozvíjajúcich disciplínach jazykovedy, metodiky vyučovania FJ a literárnej vedy. Má dobré praktické skúsenosti z pedagogickej praxe. Počas štúdia získava schopnosti viesť žiakov, reálne plánovať výučbu a racionálne ju viesť, terminologicky jasne a prístupnou formou sprostredkovať estetické, literárne, lingvistické a metodické, prakticko-poznatkové obsahy výučby a upriamovať pri výučbe pozornosť na jej všeobecno-civilizačný dosah. Má mať schopnosť rozpoznať učebné schopnosti a ťažkosti žiakov, schopnosť objektívne posudzovať kvalitu a účinnosť práce žiakov, tvorivo a kolektívne spolupracovať s ostatnými pedagógmi a  inštitúciami zainteresovanými na výchovno-vzdelávacom procese.


Teoretické poznatky

Absolvent magisterského štúdia ovláda na vysokej úrovni morfosyntaktickú  štruktúru francúzskeho jazyka, ovláda pojmoslovie všeobecnej a porovnávacej jazykovedy, opis jazyka na osi paradigmy, syntagmy, slovnej zásoby a štylistiky, ovláda terminológiu v oblasti jazykovedy, dejín literatúry, literárnej teórie a literárnej kritiky. Je znalcom reálií, dejín, kultúry a civilizácie frankofónnych oblastí. Má osvojené vývinové etapy danej literatúry v jej medziliterárnom kontexte, s osobitným ohľadom na slovenský a francúzsky.

V oblasti didaktiky a metodiky vyučovania francúzskeho jazyka pozná metódy vyučovania v ich historickom vývine, pozná kritériá na výber vhodných učebníc a metód práce a vie ich eklekticky aplikovať vo svojej vyučovacej praxi.


Praktické  zručnosti

Absolvent ovláda na vysokej odbornej úrovni ústny i písomný prejav, je schopný analyzovať a interpretovať všeobecný, literárny aj odborný text vo francúzskom jazyku. Vie samostatne pripraviť analýzy, syntézy a štúdie z literatúry, dejín, morfosyntaxe vo francúzskom jazyku a adekvátne ich prezentovať pred publikom.

Tvorivo a invenčne uplatňuje jednotlivé metodické postupy v edukačnom procese v záujme rozvíjania komunikačných schopností jemu zverených učiacich sa. Vie vypracovať učebné plány a kompletné prípravy na vyučovacie hodiny a vybrať adekvátne materiály pri využívaní informačných a komunikačných technológií na vyučovacej hodine.


Doplňujúce poznatky a zručnosti

Medzikultúrny, literárno-teoretický, translatologický a civilizačný aspekt univerzitného štúdia francúzskeho jazyka a kultúry je doplnkovou oblasťou tohto štúdia, ktorú preferuje pracovisko. Odráža sa na povinne voliteľných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov. Dôraz je predovšetkým na požiadavkách, ktoré podčiarkujú a znásobujú kvality profilu absolventa, teda aby schopnosti a zručnosti umožnili absolventovi uplatniť sa v oblasti vyučovania francúzskeho jazyka na rôznych typoch škôl. Ide o vedomosti nadobudnuté v oblasti informačných a komunikačných technológií, rozvíjať sústavne svoj profesionálny rast a skvalitňovať rečovú a jazykovú kultúru vo francúzskom aj slovenskom jazyku.

Uplatnenie

učiteľské  povolania:

1. druhý stupeň základných škôl

2. stredné  školy

3. jazykové  školy

4. vysoké  školy

5. mimoškolské  zariadenia (vzdelávacie akadémie, redakcie, kultúrnospoločenské  inštitúcie, odborné ústavy, hospodárska sféra a pod.)

6. vedeckovýskumná  oblasť

Možnosť  nastúpiť do doktorandského štúdia odboru, uplatniť sa predovšetkým v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti vydavateľskej činnosti, redaktorskej, korektorskej,  ako tlmočník a prekladateľ, v štátnej správe a podnikaní v oblasti školstva a vzdelania, poskytovať služby zahraničným firmám. Máme na pamäti aj novú potrebu, aby absolvent mohol byť poradcom slovenských subjektov pri získavaní fondov Európskej únie, tzv. euroúradníkom, a napokon ich sprostredkovateľom v novom zjenotenom trhovom a komunikačnom priestore EÚ.

Údaje o zamestnanosti absolventov

Podľa prieskumu, ktorý  každoročne robí katedra, absolventi francúzskeho jazyka a literatúry sa uplatňujú najmä v súkromnom sektore.  Najväčšia časť uspela v podnikoch otvorených v okolí  Trnavy, ale aj Bánovciach nad Bebravou, Nitre a inde. Iní študenti odchádzajú pracovať do zahraničia, pokračujú v štúdiu alebo nájdu uplatnenie v školstve (základné, stredné, vysoké školstvo). Hoci preklad a tlmočenie nevyštudovali, veľké množstvo študentov sa zamestnáva aj v tejto sfére. Na Filozofickej fakulte je možné absolvovať skúšky z odborného jazyka pre potreby súdneho prekladateľa a tlmočníka – špecialistu, a to aj po vyštudovaní pedagogického odboru Francúzsky jazyk a literatúra a uplatniť sa tak v inštitúciách Európskej únie, v zahraničných firmách, či iných medzinárodných inštitúciách.