Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Profil absolventa sekcie ŠJ

              Absolvent štúdia študijného programu UAP Španielsky jazyk a literatúra nadobudne dôkladné filologické znalosti z odboru. Plynulo komunikuje v bežných situáciách aj v odbornej debate. Pojmoslovím všeobecnej,  porovnávacej  a diachrónnej jazykovedy, literárnej teórie, literárnej kritiky a kritiky prekladu dokáže analyzovať a hodnotiť text a nadobudnuté poznatky dávať do širších súvislostí (jazykových, kultúrno-historických, literárnohistorických, medziliterárnych a pod.). Má rozvinutú schopnosť uvažovať o jazyku smerom k jeho diachrónnemu i synchrónnemu rozmeru, v kontexte komparatívno-kontrastívneho poznávania všeobecných vývinových zákonitostí jazykov, ako aj vývinových špecifík románskych jazykov. Získava celistvý pohľad na chápanie jazykovednej komunikácie, ako aj pragmatiky konkrétneho komunikačného aktu. Špecializácia v oblasti textológie a prekladu rozšíri jeho curriculum o poznanie základov kritiky, analýzy a edície textu v súlade s jeho zámerom a kontextom, čo mu pomôže v príprave jeho vlastných textov i prekladov.

             Absolvent odboru španielsky jazyka a literatúra je po absolvovaní úplného dvojstupňového (bc. aj mgr. štúdia) spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu učiteľa na všetkých stupňoch škôl. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti, ale aj užšia špecializácia, ktorú študijný plán ponúka v povinne voliteľných a výberových predmetoch, mu umožňujú uchádzať sa o zamestnanie aj v iných profesionálnych oblastiach: editorstvo, preklad, kultúrna mediácia, podnikanie, riadenie a pod. 

              Absolvent  má rozsiahle teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.

           Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

             Absolvent pozná  súčasné modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti.

              Máme na pamäti aj novú potrebu, aby absolvent mohol byť poradcom slovenských subjektov pri získavaní fondov Európskej únie, tzv. euroúradníkom, a napokon ich sprostredkovateľom v  zjednotenom trhovom a komunikačnom priestore EÚ.