Dnes má meniny: Tatiana
Zajtra: Erik(a)

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Profil absolventa sekcie TJ

Počas štúdia má absolvent získať schopnosti písomne a ústne po slovensky a po taliansky sprostredkovať jazykmi všeobecných metodológií kultúry kulturologické obsahy výučby, má vedieť nie pasívne, ale hermeneuticky vyčleňovať v dejinách talianskej civilizácie vývinové dominanty každého obdobia dejín talianskej kultúry a rozumieť porovnávacím spôsobom jej všeobecno civilizačnému dosahu. Má mať schopnosť odborne a samostatne rozvíjať medzikultúrne témy z akejkoľvek oblasti, najmä slovensko – talianske medzikultúrne vzťahy.

Rozsah vedomostí absolventa

Absolvent má ovládať na vysokej odbornej úrovni taliansky ústny i písomný prejav aj vo vybraných profesných činnostiach, má vedieť opísať pojmoslovím všeobecnej a porovnávacej jazykovedy taliansky jazyk, slovnú zásobu i štylistiku na osi paradigmy i syntagmy. Má byť znalcom špecifických metodologických nástrojov kulturologických výskumov, znalcom talianskych reálií, dejín, kultúry, literatúry a civilizácie, má mať osvojené vývinové etapy talianskej kultúry v  medzikultúrnom kontexte, s osobitným ohľadom na slovenský.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zruč­nosti absolventa

Všeobecné metodológie medzikultúrnosti sú osobitným výukovým súborom tohto študijného programu univerzitného štúdia talianskeho jazyka a kultúry. Pracovisko si želá, aby sa stali osobitnou zručnosťou (schopnosťou) absolventa interpretačne tvorivé a samostatné pristupovania k javom kultúry, iným slovom hermeneutické, také, ktoré chcú vždy iba jediné: sprítomňovať minulosť (dejiny kultúry) tak, aby sa stávala životom našej prítomnosti. Úsilie o doplňujúce vedomosti a schopnosti študentov sa odráža v povinne voliteľných ponúkaných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Vymedzenie oblastí uplat­ne­nia absol­ven­ta:

1. vedeckovýskumná oblasť,
2. mimoškolské zariadenia (vzdelávacie akadémie, redakcie, kultúrnospoločenské inštitúcie, odborné ústavy, hospodárska sféra a pod.),
3. s pedagogickým minimom učiteľské povolania: druhý stupeň základných škôl, stredné školy, jazykové školy, vysoké školy,
4. možnosť nastúpiť do doktorandského štúdia odboru,
5. redaktorské miesta, korektorské, vydavateľská činnosť,
6. tlmočnícke a prekladateľské miesta,
7. didakticko-pedagogické miesta v štátnej správe,
8. podnikanie v oblasti školstva a vzdelania,
9. služby zahraničným firmám, obchodným spoločnostiam,
10. podnikanie v oblasti cestovného ruchu: služby organizáciám cestovného ruchu,
11. doplnková špecializácia pre zamestnanie sa v oblasti žurnalistiky, etiky, katechetiky, politológie a iných disciplín, ktoré sa s taliančinou študujú.

Máme na pamäti aj novú potrebu, aby absolvent mohol byť poradcom slovenských subjektov pri získavaní fondov Európskej únie, tzv. euroúradníkom, a napokon ich sprostredkovateľom v  zjednotenom trhovom a komunikačnom priestore EÚ.